Mapa Dotace Powerbox.cloud Kontakt
Změnit jazyk webu
🌟

Již 450 nabíjecích stanic pro elektrokola!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Powerbox. s.r.o
systém pro nabíjecí stanice elektrokol


společnosti Powerbox s.r.o 141 30 076

se sídlem Keltská 348, PSČ 252 62, Statenice 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“, nebo ,,VOP“) upravují vztahy při prodeji nabíjecích stanic Powerbox. s.r.o (dále jen „prodávající“)  a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s prodávajícím. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obecných Všeobecných obchodních podmínek.

Ve věci dodávky předmětu plnění prodávajícím akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem Občanského zákoníku. Pouze v případě, kdy uživatel je nesporně podnikatelem, se bude závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídit Zákonem o obchodních korporacích. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, kdy je prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) uskutečněn za použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při obchodním styku s prodávajícím. Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se spotřebitelem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis. Takové ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek pro právní vztah mezi poskytovatelem a spotřebitelem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

 

 1. Definice základních pojmů:
   

- Dodavatelem se rozumí společnost Powerbox s.r.o., se sídlem Keltská 348, PSČ 252 62, Statenice, IČ: 141 30 076 a jí součinností pověřené třetí osoby při plnění.

- Provozovatelem domény www.powerbox.one je Powerbox s.r.o, se sídlem Keltská 348, PSČ 252 62, Statenice, IČ: 141 30 076

- Prodávajícím se rozumí dodavatel a provozovatel společně.

- Kupujícím se rozumí podnikatel a spotřebitel.

- Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Právní vztahy dodavatele s kupujícím – spotřebitelem, výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

- Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

- Zbožím se rozumí movité věci nabízené Prodávajícím na stránkách powerbox.one, a dalších jím spravovaných doménách a v jeho provozovně. 

- Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel.

- Objednávka je takový úkon kupujícího, který nezpochybnitelným způsobem identifikuje objednávané zboží, jeho množství, cenu, osobu kupujícího a místo dodání, jakož i způsob platby.
 

II.

Objednávky zboží

 

 1.       Postup při objednávání zboží

 

 1. Objednat zboží je možné písemně, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává závazná až momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany provozovatele a to pro obě strany. K tomuto potvrzení využije provozovatel kontaktní údaje zadané kupujícím při objednávce zboží. Na základě potvrzené objednávky mezi provozovatelem a kupujícím, se dodavatel zavazuje, doručit objednané zboží kupujícímu.
 2. Kupující je povinen zaplatit za objednané zboží, a to stanoveným způsobem, uvedeným ve smlouvě či objednávce.
 3. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravcem).
 4. V případě, že kupující provede objednávku, a není-li domluveno s provozovatelem jinak, platí pro kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

2.1.5 Po obdržení objednávky zašle provozovatel kupujícímu Potvrzení objednávky e-mailem. Potvrzení objednávky je provozovatel povinen odeslat kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky vystavené provozovatelem souhlasí s textem objednávky kupujícího, potvrzuje prodávající předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky, svoji vůli přijmout objednávku kupujícího jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah – kupní smlouva mezi dodavatelem a kupujícím.

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.           
 2. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto VOP.
 3. Obsah a rozsah dodávek zboží, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, doba trvání, termín úhrady se určují podle aktuálních informací sdělených Prodávajícím.

 

 1. Změny smlouvy sjednávají kupující s prodávajícím způsobem uvedeným v čl. 2.1 a násl. 

 1.     Komunikace 

 

 1. Pro účely vzájemné komunikace mezi kupujícím a prodávajícím slouží zejména email a telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků hradí dle charakteru použitého prostředku buď prodávající či kupující.

 

 1.    Storno objednávky

 

2.3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující může zrušit svoji objednávku do momentu vyřízení objednávky. Objednávka musí být zrušena písemně poštovní zprávou nebo emailem -  kupující storno objednávky zašle na email: info@powerbox.cz. Kupující vždy uvede číslo své objednávky, popř. i důvod storna. Pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku po jejím vyřízení, je možné tak učinit podle bodu „Odstoupení od smlouvy“.

2.3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, tj. i komponenty k výrobě jsou nedostupné, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající kupujícího kontaktovat emailem nebo telefonicky a případně se prodávající s kupujícím domluví na dalším postupu. V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno. Prodávající je rovněž oprávněn upravit a stornovat objednávku bez udání důvodů, až do jejího vyřízení.

  

III.

 

Cena, platební podmínky

 

 1. Cena
   
  1. Cena zboží uvedená v zaslané nabídce je vždy aktuální a platná. V případě, že kupující provede objednávku a není-li domluveno s prodávajícím jinak, platí pro kupujícího vždy cena uvedená nabídce. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny s výslovným upozorněním kupujícího.
  2. Změna ceny zboží na internetu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.  
  3. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného kupujícím, má kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce, a to na základě telefonické nebo e-mailové žádosti kupujícího.


    

 

 1. Platební podmínky

 

 1. Zboží je uhrazeno po obdržení faktury – daňového dokladu kupujícím. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky, popř. i ceny předmětu plnění, bez předchozího písemného oznámení. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
 3. Pro předmět plnění platí ceny uvedené v platné nabídce prodávajícího nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky. Ceny předmětu plnění uvedené v internetovém katalogu prodávajícího, nebo v nabídce prodávajícího, nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.
 4. Speciální akční nabídka zboží a cen je platná pouze při odběru uvedeného množství, a to vždy pouze do vyprodání zásob.
 5. Jednotlivé ceny dodávek, jakož i celková úhrada, vyplývají z dané konkrétní jednotlivé smlouvy, případně platného ceníku dodavatele.
 6. Všechny ceny se rozumějí - pokud není dohodnuto jinak - BEZ nákladů na dopravu, clo, a dalších nákladů spojených s dodávkou.
 7. Požaduje-li kupující úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s obchodním zástupcem prodávajícího a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny předmětu plnění.

 

IV.

Dodací podmínky

 

 1. Dodání předmětu smlouvy

 

 1. V případě uzavření smlouvy je dodavatel povinen dodat kupujícímu objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím, a to prostřednictvím poštovní přepravy, přepravní služby nebo vlastní dopravy, a to v souladu s objednávkou kupujícího.
 2. Veškeré zboží uvedené na internetových stránkách prodávajícího je pouze na objednání. Přesnou dodací lhůtu, nebo předpokládanou dodací lhůtu, se kupující zjistí od prodávajícího telefonicky či emailem na vyžádání. 
 3. Aktuální možnosti dodání zboží jsou sděleny písemně nebo telefonicky na vyžádání. 
 4. Zboží bude dodavatelem expedováno po uhrazení faktury (uhrazením se rozumí připsání fakturované částky na účet dodavatele). Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit kupujícího. 
 5. Za splnění termínu plnění se považuje předání předmětu plnění kupujícímu pověřeným pracovníkem dodavatele (při použití vlastní dopravy dodavatele) v místě plnění, nebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci. Prodávající je oprávněn rozhodovat o způsobu dopravy zboží uživateli.
 6. Kupující je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s fakturou, nebo výdejkou, popř. zjevná poškození přepravních obalů či produktů již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nepřevezme a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli (tj. dodavateli). Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli a dohodnout další postup, např. nové zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (např. poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled. Toto ujednání se vztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. V případě spotřebitele je toto ujednání nutné chápat jen jako pouhé doporučení. Spotřebitel ovšem nedodržením výše uvedeného postupu na základě podpisu na přepravním dokladu dává najevo, že jím převzatá zásilka byla zvnějšku nepoškozena a případná reklamace týkající se tohoto vnějšího poškození bude vycházet z tohoto předpokladu. 
 7. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním.
 8. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je kupující povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.
 9. Nebezpečí ztráty nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy mu je zboží dodáno.
   
 1. Výpověď, odstoupení od smlouvy

 

 1. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy po nezaplacení ceny objednaného zboží a v případě podstatného porušení závazků vyplývajících z těchto VOP a kupní smlouvy ze strany kupujícího, a dále za podmínek stanovených těmito VOP. 
 2. S výjimkou situací předpokládaných těmito VOP nelze od této smlouvy jednostranně odstoupit.
 3. Kupující bere na vědomí, že se jedná o zhotovení díla na zakázku a v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

4.5 Obecná ustanovení o dodání

 

4.5.1 Dodávky zboží specifikované v jednotlivé objednávce, prodávající provede během smluvně stanovené lhůty.

 1. Jestliže nedodržení lhůty pro dodávky zboží bylo způsobeno důvody, které nejsou na straně dodavatele, prodlužuje se přiměřeně o tuto dobu lhůta dodávky. 

V.

Záruka

 

 1. Obsah záruky

 

 1. Záruční lhůta začíná plynout od doručení zboží kupujícímu, není-li v jednotlivé smlouvě uvedeno jinak.

 2. Délka záruční doby je specifikována v jednotlivé smlouvě. Pokud tomu tak není, vztahuje se na zboží pro spotřebitele záruka 24 měsíců a pro podnikatele záruční doba 12 měsíců. 
 3.     Výměna obsahu dodávek nemá vliv na délku záruky.
 4. Eventuální závazek ze záruky odpadá, jestliže se reklamace závad neuplatní v zákonné lhůtě od zjištění závady, jestliže závady pocházejí z chybných a neúplných údajů nebo vadného spolupůsobení kupujícího. Jestliže dodavatel odstraní na přání kupujícího takovou závadu, může po kupujícím požadovat přiměřenou úhradu.
 5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené jeho používáním. 
 6. V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na jeho reklamaci.

 

 1. Záruční podmínky

 

 1. Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem dodavatele, umístěným na jeho webových stránkách, dále subsidiárně zák. o obchodních korporacích a občanského zákoníku, popř. zákonem na ochranu spotřebitele.
 2. Dodavatel odpovídá kupujícímu za vady pouze v zákonném rozsahu. 
 3. Povinností kupujícího je se s funkcemi, popisem výrobku a uživatelskou dokumentací seznámit a na případné nejasnosti se dotázat. Absence vlastností či funkcí, které nejsou v popisu výrobku a v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a kupujícímu nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od smlouvy.
 4. V rámci kupní smlouvy a těchto VOP nejsou dodavatelem poskytovány žádné poprodejní služby. Tyto služby nespadající do rozsahu záruky, poskytuje prodávající na základě individuálního smluvního ujednání a za úplatu.  Mezi tyto služby patří zejména konzultace a školení, odborná montáž zařízení, doprava na místo určení a zpět, čas strávený na cestě. 

 

 1. Spotřebitelské smlouvy:

V případě, kdy je prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) realizován na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od převzetí plnění. 

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 1837 písm. l) občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu a se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží kupujícímu odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen, bez zbytečného odkladu, vrátit spotřebiteli částku za zboží (plnění) zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených zákonem.
 

 1. Místo a způsob uplatnění reklamace:
   

Místo a způsob uplatnění reklamace se řídí reklamačním řádem dodavatele, umístěným na jeho webových stránkách, není-li smlouvou sjednáno jinak.

Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit:

a) Doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a současně dodací doklad s označením dodaného zboží s datem prodeje, tj. dodací list, faktura, výdejka. Podle dokladu o koupi bude dodavatelem, či autorizovaným servisem, ověřena oficialita daného výrobku pro český trh a rovněž datum prodeje výrobku, tj. jeho převzetí kupujícím.

b) V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní (poštovní) doklad o převzetí zboží.

c) Reklamované zboží, které je kompletní, včetně dokumentace. V obchodních závazkových vztazích musí být dále reklamované zboží předloženo také v obalu, který je původní.

d) Zároveň je třeba uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje.

e) Kontakt na kupujícího.

 

 1. Z důvodu nebezpečí možného poškození zboží při přepravě, dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený v originálním obalu (za originální obal lze považovat původní obal od identického kusu zboží), popř. v obalu zajišťujícího spolehlivě ochranu zboží při přepravě. Zboží přepravované v jiném obalu, než je uvedeno, nebude k reklamaci přijímáno. Dodavatel není povinen přijmout k vyřízení reklamace zboží, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.

 

 1. Dodavatel či autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a po tomto posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Poté bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného výrobku, nebo mu bude tento reklamovaný výrobek zaslán přepravní službou zpět na jeho adresu. 

 

 1. V souladu se zákonem musí být reklamace vyřízena ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží do servisu či k dodavateli a končí vyřízením reklamace v servisu či u dodavatele.

 

 1. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je kupující povinen před převzetím zboží uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady na testování podle aktuálního platného ceníku dodavatele.

 

VI.

Ochrana osobních údajů

 

6.1 Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, nebo vrácení zboží. 

6.2 Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Tato data jsou bezpečně uložena na chráněných serverech prodávajícího a nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří pouze finanční instituce poskytující splátkový prodej, nebo externí přepravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro vyřízení splátkového prodeje, či doručení zboží kupujícímu. 

6.3 Změna již uložených osobních dat kupujícího je možná na základě telefonického či emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího. 

6.4 Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání u prodávajícího smazat z databáze. 

6.5 Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s GDPR a platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

6.6 Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma dopravce zajišťujícího doručení zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

6.7 Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním účelům.

6.8 Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující s použitím svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

6.9 Kupující a prodávající se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona,  a nebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

 

VII.

Doručování, bezhotovostní platby

 

7.1 Účastníci tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné písemnosti budou považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou, nebo adresátem odmítnutou.

7.2 Pokud budou písemnosti uvedené v těchto VOP, nebo ve smlouvě doručovány emailem, je nezbytné jejich písemné potvrzení odesílatelem, a to ze stejné e-mailové adresy, na kterou e-mail odeslal odesílatel.

7.3 Veškeré bezhotovostní platby mezi účastníky budou probíhat na bankovní účty uvedené ve smlouvě. Výjimku z tohoto pravidla, nebo změnu čísla bankovního účtu je třeba druhé smluvní straně oznámit způsobem dle čl. 7.1. či 7.2.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Příslušná ustanovení občanského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, popř. zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů upravujících závazkový vztah mezi dodavatelem a kupujícím, popř. nároky z takového vztahu, nejsou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dotčeny. 

 2. Provozovatel je oprávněn změnit Všeobecné obchodní podmínky. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi Všeobecných obchodních podmínek na svých internetových stránkách. Odeslanou objednávkou vždy kupující akceptuje aktuální Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na internetu. Kupující okamžikem odeslání objednávky vyjadřuje svůj závazný souhlas a vůli řídit se ve vztahu s prodávajícím těmito VOP, ve znění aktuálnímu ke dni odeslání objednávky. 
 3. Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány dodavatelem a kupujícím.
 4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Kupující a dodavatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.
 5. Uzavřené objednávky či smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem objednávky či smlouvy je český jazyk.
 6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele. 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 01.07.2020

 

Vyhledávání